MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

R800 [2/2]
Stefan Boer, 01-09-94


  
       VERMENIGVULDIGEN

Echt super zijn de vermenigvuldigingsinstructies van de 
R800. De instructie MULUB (MULtiply Bytes) vermenigvuldigt A 
met B, C, D of E en zet het 16 bits antwoord in HL. Dit gaat 
razendsnel, deze instructie gebruikt slechts 14 klokpulsen 
(1.96 micro- seconde).

De instructie MULUW (MULtiply Words) vermenigvuldigt HL met 
BC of SP (zal in de praktijk meestal BC zijn), en zet het 
antwoord in DE en HL, waarbij de hoogste bits in DE terecht 
komen. Deze instructie duurt slechts 5.03 microseconde (36 
klokpulsen)!

Deze twee instructies zijn ontzettend krachtig en maken zeer 
snelle  "realtime  calculated"  animaties  mogelijk, 
bijvoorbeeld vectorgraphics. Ook voor fractals is dit erg 
handig, die kunnen nu veel en veel sneller worden berekend.

Een leuke vergelijking met de Z80 is dat de MULUW HL,BC 
instructie op de R800 net zolang duurt als een CALL 
instructie op de Z80!! Bij de Z80 moet voor vermenigvuldigen 
een aparte routine worden geschreven, en als je die met een 
CALL aanroept is de R800 in de tussentijd al klaar met de 
complete vermenigvuldiging. U begrijpt wel dat de R800 als 
het om vermenigvuldigen gaat veel meer dan acht maal sneller 
is, ik denk wel honderd maal sneller. Bovendien spaart het 
een hoop programmeertijd, want berekeningen kunnen een stuk 
makkelijker worden geprogrammeerd.

Onderstaand voorbeeld is een routine die HL=A*B uitrekent. 
Op de R800 is een instructie daarvoor voldoende: MULUB A,B.
Deze instructie is sneller dan een CALL instructie bij de 
Z80! Bij de Z80 zou je dan ongeveer zo'n routine krijgen:

; MULUB A,B voor de Z80
; Door Stefan Boer
; Voor Sunrise Special #1
; Werking: HL=A*B
; In:    A,B
; Uit:   HL
; Gebruikt: DE
; Methode: Herhaald optellen

MULUB: LD  HL,0
    LD  E,A
    LD  D,0       ; LD DE,A
    XOR  A
    CP  B
    RET  Z        ; B=0, dan antwoord 0
MULTI: ADD  HL,DE
    DJNZ MULTI      ; tel B maal DE bij HL op
    RET

U kunt zien dat dit heel wat meer bytes en tijd in beslag 
neemt, de CALL MULUB duurt op de Z80 al langer dan de MULUB 
A,B instructie op de R800.


        R ASSEMBLER

Nu denkt u misschien dat u een nieuwe assembler nodig heeft 
als u software voor de R800 wilt ontwikkelen. Dit is zeker 
niet het geval! Alle bestaande Z80 assemblers kunnen gewoon 
worden gebruikt. Dit is ook de reden waarom er nog geen 
speciale R800 assembler op de markt is gebracht.

Het zou trouwens ook verwarrend zijn voor een programmeur 
die de Z80 assemblertaal al beheerst, om de nieuwe mnemonics 
voor de R800 te leren.

"En de nieuwe instructies dan?" hoor ik u denken. Nu, die 
kunt u gewoon met DEFB instructies simuleren! Alleen de 
disassembler zal hier een beetje van in de war raken, maar 
dat is toch niet zo'n ramp? Ik zal nu voor alle nieuwe 
instructies uitleggen hoe ze met een gewone Z80 assembler 
(zoals WB-ASS2) kunnen worden gebruikt.


        INDEXREGISTERS

Bij de indexregisters IX en IY is het ontzettend makkelijk. 
Het is u vast al wel eens opgevallen, dat de opcodes 
hetzelfde zijn als die voor de instructies voor HL, behalve 
dan dat er een extra code voor staat. Die code is &HDD voor 
IX en &HFD voor IY. Een voorbeeld:

Mnemonic:    Opcode:

LD HL,&H1BBF  21 BF 1B
LD IX,&H1BBF  DD 21 BF 1B
LD IY,&H1BBF  FD 21 BF 1B

U kunt voor alle instructies met IXL, IXH, IYL en IYH de 
assembler op een heel eenvoudige manier voor de gek houden. 
Voor IXL en IYL zet u een L en voor IYH en IXH een H. Door 
er een DEFB &HDD voor te zetten wordt de L resp. H voor de 
R800 IXL resp. IXH, met een &HFD hetzelfde voor IY. 
Voorbeelden:

    DEFB  &HDD
    LD   A,L       ; LD A,IXL

    DEFB  &HFD
    LD   L,H       ; LD IYL,IYH

    DEFB  &HDD
    LD   H,B       ; LD IXH,B

Zoals u ziet is de instructie LD IXH,IYL niet mogelijk, u 
kunt immers niet de code voor IX 
n de code voor IY voor een 
instructie plaatsen. Maar verder is alles mogelijk, zie de 
instructietabellen in de Sunrise Times.


           IN F"9c;

Voor deze instructie kunt u gewoon DEFB &HED,&H70 invullen. 
U kunt dat het beste zo in de assemblerlisting zetten:

    DEFB  &HED,&H70    ; IN F,(C)

Zo kunt u goed zien dat het geen data bytes zijn maar 
eigenlijk gewoon  een opcode. Door een foutje in die 
assemblers  zullen  sommige  assemblers  dit  overigens 
disassembleren als IN (HL),(C). Dit is een niet bestaande 
instructie, maar het komt omdat IN F,(C) voor de R800 gewoon 
een speciaal geval is van IN r,(C). Bij andere instructies 
(bijvoorbeeld  LD A,(HL))  wordt (HL) weergegeven door 
dezelfde bits als F bij de IN F,(C) instructie, vandaar de 
fout. 


        MULUB EN MULUW

Voor deze instructies kunt u de instructietabellen van de 
R800 die in de Sunrise Times staan afgedrukt gebruiken. U 
kunt de opcodes aan de hand daarvan samenstellen (zie het 
stukje  over  opcodes samenstellen),  en ze  met DEFB 
instructies in de code opnemen. Bijvoorbeeld:

    DEFB  &HED,&B11000001 ; MULUB A,B

Ook hier is het weer aan te raden om bij het commentaar de 
R800 mnemonic in te vullen, zo houdt u uw assemblerlistings 
leesbaar.

           SCHAKELEN

Nu zit ik wel een lang artikel over de R800 te schrijven, 
maar als u niet weet hoe u deze wonderprocessor moet 
selecteren heeft u daar nog niet veel aan.

In het MAIN ROM van de MSX turbo R zitten vier nieuwe BIOS 
routines, waarvan er twee voor het schakelen tussen de Z80 
en de R800 zijn bedoeld. Dat zijn:

CHGCPU &H0180 Selecteer CPU
        Invoer: A register
        MSB  7  6  5  4  3  2  1  0  LSB
           LED 0  0  0  0  0  X  X
        LED=1: led wordt bestuurd
        LED=0: led wordt niet bestuurd
        XX=00: Z80
        XX=01: R800 ROM
        XX=10: R800 DRAM
        Gebruikt: AF

GETCPU &H0183 Bepaal huidige CPU
        Invoer: -
        Uitvoer: A register
        0: Z80
        1: R800 ROM
        2: R800 DRAM

Over  LED  is wegens  foutieve publikaties  in andere 
Nederlandse MSX bladen een misverstand ontstaan. Dit bit 
bestuurt niet het led (1=aan, 0=uit), maar bepaalt of de 
status van het led (aan of uit) door de gekozen CPU moet 
worden beinvloed!

Stel u zit in R800 mode en het lampje brandt. Doet u nu LD 
A,0 en daarna CALL CHGCPU, dan zal de Z80 uitgaan, maar het 
lampje blijft branden. Bit 7 van register A (LED) is immers 
0, en dus zal het led niet door de gekozen CPU (Z80, normaal 
gesproken moet het lampje dus uit!) worden benvloed.

Andersom kan ook, als u in Z80 mode zit (lampje uit) en u 
selecteert de R800 mode door een CALL &H180 te geven terwijl 
het A register de waarde 1 bevat (R800), dan zal de R800 wel 
aangaan, maar het lampje niet!

Bij "normaal" gebruik van deze BIOS routine, waarbij de 
stand van het lampje in overeenkomst is met de actieve 
processor (aan=R800, uit=Z80), dient u dus een van de
volgende drie waardes te gebruiken:

&H80  Z80
&H81  R800 ROM
&H82  R800 DRAM

U kunt met GETCPU opvragen welke processor er op dat 
ogenblik actief is. U kunt op de volgende manier dus het 
lampje in de goede stand zetten:

    CALL  &H183      ; welke CPU actief?
    SET   7,A       ; LED besturen aan
    CALL  &H180      ; CPU zelfde, LED besturen


             DRAM

Ik heb het in bovenstaande tekst vrolijk over DRAM, zonder 
uit te leggen wat dat nou eigenlijk inhoudt. De DRAM mode is 
een slimme truuk, die ook door andere moderne computers 
wordt gebruikt. In feite is het niet de R800 die voor de 
DRAM mode zorgt, maar de S1990.

Bij de Z80 maakt het niet uit of er RAM of ROM wordt 
gelezen, dit gaat beiden even snel. Omdat er in de turbo R 
dezelfde ROMs worden gebruikt als in een MSX1/2/2+, moeten 
die op een langzame snelheid worden gelezen. Telkens als de 
R800 ROM moet lezen, schakelt hij even terug naar een 
langzamere snelheid. Vandaar dat op een R800 het lezen van 
RAM sneller is dan ROM, want in de turbo R wordt "snel" RAM 
gebruikt, zodat terugschakelen niet nodig is.

Vooral in BASIC wordt er continu uit de ROM gelezen. De 
BASIC zelf staat immers op ROM! De R800 ROM mode is daarom 
in BASIC helemaal niet zo snel, omdat er telkens wordt 
teruggeschakeld naar een lagere snelheid. De oplossing is de 
DRAM mode.


          ROM IN RAM

Bij het opstarten van de computer wordt de 64 kB meest 
gebruikte ROM naar de bovenste 64 kB van het RAM gekopieerd. 
De turbo R heeft dan dus 64 kB minder werkgeheugen over. De 
ROM die gekopieerd wordt is:

MAXPGE-3:    MAIN ROM 0000-3FFF
MAXPGE-2:    MAIN ROM 4000-7FFF
MAXPGE-1:    SUB ROM
MAXPGE :    KANJI ROM

Voor MAXPGE  moet u  het hoogste memorymapper segment 
invullen. De FS-A1ST heeft bijvoorbeeld 256 kB, dat zijn 16 
memorymapper segmenten van 16 kB. Daar het nummeren bij 0 
begint, is MAXPGE dus gelijk aan 15. De SUB ROM staat dus in 
memorymapper segment 14.

Als de DRAM mode wordt geselecteerd komt de S1990 in actie. 
Wordt nu een van de hierboven genoemde ROMs gelezen door de
R800, dan zorgt de S1990 ervoor dat niet de ROM maar de RAM 
(waarin het ROM is gekopieerd) wordt gelezen. De R800 hoeft 
dan niet te wachten op het langzame ROM, en werkt een stuk 
sneller. De S1990 zorgt ervoor dat er niet in de DRAM kan 
worden geschreven (zo heet de tot ROM verklaarde RAM), en 
zorgt er tevens voor dat het RAM dat voor de DRAM wordt 
gebruikt niet meer te gebruiken is. Probeert u er toch iets 
uit te lezen, dan zal dat altijd de waarde &HFF opleveren.


     ROM MODE EN DRAM MODE

Er zijn dus twee verschillende R800 standen. Bij de R800 ROM 
mode gaat het net als bij de Z80 mode, er wordt gewoon ROM 
gelezen. Vandaar de naam ROM mode. Deze mode is vooral onder 
BASIC langzaam, omdat daar veel ROM wordt gelezen. Onder 
machinetaal springt de computer ook 60 keer per seconde naar 
ROM, voor de interrupt routine op &H38. Ook als het 
machinetaalprogramma de BIOS gebruikt zal er naar het ROM 
worden gesprongen. Daarom heeft het selecteren van de DRAM 
mode ook bij machinetaal zin, al is heeft het minder effect 
dan bij BASIC. De R800 ROM mode heeft als belangrijkste 
voordeel dat  het volledige RAM geheugen vrij is als 
werkgeheugen.

De DRAM mode is sneller, maar kost wel 64 kB geheugen. U 
kunt dus zelf per situatie beslissen of u de ROM mode of de 
DRAM mode wilt gebruiken.


         IN ROM POKEN

U kunt bij de turbo R als het ware in het ROM POKEn. Dit 
gaat als volgt:

- Selecteer de R800 ROM mode (of Z80 mode)

In de bovenste 64 kB van de memorymapper staat nu een kopie 
van de ROM, waar u net zoveel in kunt knoeien als u wilt. 
Als u klaar bent

- Selecteert u de R800 DRAM mode
Nu wordt het RAM waar u zojuist in hebt geknoeid gebruikt 
voor de DRAM, en dus hebt u als het ware in de ROM gePOKEt!


            PAS OP

Je zou misschien denken dat het ROM elke keer dat de DRAM 
wordt geselecteerd in het RAM wordt gekopieerd. Dat is niet 
zo, anders zou bovenstaande truuk ook niet werken. De reden 
hiervoor is dat het kopi	ren van 64 kB toch wel even tijd 
kost, en op die manier zou de CHGCPU routine veel te 
langzaam worden.

Het ROM wordt alleen bij een reset in het RAM gekopieerd, en 
hiermee dient terdege rekening gehouden te worden! Als u de 
DRAM mode selecteert terwijl het RAM dat voor de DRAM mode 
wordt gebruikt verminkt is, kan dit onverwachte gevolgen 
hebben!


      DISKGEBRUIK EN R800

Het aansturen van de diskdrive gaat niet goed onder R800 
stand. De diskcontroller kan bij zo'n hoge snelheid de 
processor blijkbaar niet bijhouden. Tenminste, bij het 
saven. Het laden onder R800 stand gaat prima, maar bij saven 
kan er van alles mis gaan. Het gaat niet altijd fout, maar 
vaak treedt er een Disk I/O error op of er wordt gewoon 
niets gesaved.

Bij MSX-DOS2.31/MSX Disk BASIC 2.01 is daar rekening mee 
gehouden. Bij elke diskactie wordt de R800 stiekem uitgezet. 
Ik schrijf "stiekem", omdat het lampje niet wordt uitgezet. 
Dat blijft branden, omdat de R800 wordt uitgezet door

    LD   A,0   
    CALL  &H180      ; R800 uit, lampje niet

En u hebt aan het begin van het artikel al geleerd dat het 
lampje dan niet uitgaat. Hierdoor wordt behalve het saven 
ook het laden vertraagd, wat eigenlijk niet nodig is.

De ontwikkelaars van de turbo R hebben dit in de MSX- 
DOS2.31/Disk BASIC 2.01 ROMs ingebouwd, omdat dat normaal 
gesproken onder R800 stand wordt gedraaid.


           DOS MODE

Onder DOS1 mode (MSX-DOS1.11/Disk BASIC 1.0) wordt dit niet 
gedaan. Die stand is tenslotte bedoeld voor het uitvoeren 
van MSX1/2/2+ programma's, en die werken toch onder Z80 
stand.

Toch zullen programmeurs vaak MSX turbo R software voor DOS1 
mode ontwikkelen, omdat de geheugenhuishouding van DOS2 
nogal irritant is. De R800 wordt dan dus aangezet onder DOS1 
mode, terwijl de diskROM daar geen rekening mee houdt.

In het technical databook van de turbo R staat dan ook dat 
als een programmeur toch de combinatie DOS1/R800 gebruikt, 
hij bij  elke diskactie de R800 uit moet zetten. De 
programmeur van Seed of Dragon heeft zich daar netjes aan 
gehouden; elke keer als het disklampje gaat branden zie je 
bij dat spel het R800 lampje uitgaan.

Hoewel dit niet in het technical databook staat, kan de R800 
bij het laden rustig aan blijven staan. Alleen bij saven 
zijn er problemen. Onder R800 stand gaat het laden zelfs 
aanmerkelijk sneller! MicroCabin wist dit blijkbaar ook, 
want bij bijvoorbeeld Fray wordt de R800 alleen uitgezet als 
er wordt gesaved.

Conclusie:

  ZET DE R800 ALTIJD UIT ALS

  ER IN DOS] MODE NAAR DISK

   WORDT GESCHREVEN


Nogmaals: bij laden kunt u de R800 rustig aan laten staan.


       PAGE MODE ACCESS

Bij het bekijken van een artikel over de R800 in een Japans 
blad kwam ik de term "DRAM page access" tegen, en ik had 
eerst geen flauw idee wat dat was. Later kwam ik er wel 
achter.

Wanneer van het adres in de externe databus de high-byte 
niet verandert, zal de R800 de high-byte van het adres niet 
opnieuw op de adresbus plaatsen (lijkt heel logisch, maar de 
Z80 kent deze truuk niet!)

Een "page" is in de processorwereld een stukje geheugen van 
256 bytes, dat op een 256-byte grens begint, dus &H??00 - 
&H??FF. Verwar dit niet met de bij MSX bekende term "page", 
een stuk geheugen van 16 kB.

Het hierboven beschreven truukje dat de R800 gebruikt heet 
"Page mode access" en verhoogt de snelheid nog eens met 
ongeveer een factor twee.

De programmeur kan met "paged DRAM access" maximaal van deze 
truuk gebruik maken. Paged DRAM access betekent dat alle 
geheugentoegang van een routine (dus ook de routine zelf) in 
dezelfde page staat (bijvoorbeeld &HD000-&HD0FF). Dit is wel 
zeer beperkt, want met alle geheugentoegang bedoel ik dan 
dus echt ALLE geheugentoegang, inclusief stack, variabelen 
en constanten. Het uitzetten van de interrupts is in verband 
met die stack dan ook ten zeerste aan te raden. Maar deze 
moeite wordt wel beloond met een ultra-snelle routine!

We begrijpen nu ook beter hoe het komt dat een LD A,B 
instruktie op de R800 tien keer zo snel is dan op de Z80, 
terwijl een LD A,(HL) maar 5,3 keer zo snel is.

Bij het uitvoeren van een instructie hoort namelijk ook het 
ophalen van de opcode uit het geheugen. Omdat bij een LD A,B 
instructie de externe adresbus niet wordt gewijzigd, hoeft 
bij het ophalen van de volgende opcode (meestal) alleen de 
low-byte van de externe adresbus te worden veranderd. Bij de 
LD A,(HL) instructie is de externe adresbus wel veranderd, 
zodat zowel de low- als de high-byte van het PC register 
(Program Counter) naar de externe adresbus moeten worden 
verplaatst.


           TOT SLOT

Tot slot  wil ik  Alex Wulms nog bedanken voor zijn 
medewerking, een gedeelte van de informatie in dit artikel 
is van hem afkomstig. De overige informatie heb ik zelf 
uitgevonden of komt uit Japanse bladen.

De R800 is (inclusief toetsenbord, diskdrive, kast en een 
zooitje chips onder de naam FS-A1GT) te koop bij MSX Club 
Gouda voor f1795,-. Verplicht voor elke MSX'er die bij de
tijd wil blijven (maar nu nog een antieke MSX2 heeft)!

                        Stefan Boer

  

Index

Vorige

Volgende